Bloeiend Hillegom niet meer verder met raadslid Co Jansen

De lokale politieke partij Bloeiend Hillegom heeft het vertrouwen in raadslid Co Jansen opgezegd. Jansen is al geruime tijd raadslid van Bloeiend Hillegom. Zowel bestuur en fractie ziet geen verdere toekomst voor Jansen bij de partij.

‘Bloeiend Hillegom is een lokale partij waarbij het belang van de gemeente Hillegom en haar inwoners voorop staat. De politieke kleur van de fractieleden verschilt. Dat is tevens de kracht van Bloeiend Hillegom, door goede inhoudelijke discussies tot een standpunt komen. Als eenmaal een standpunt is ingenomen, is dat het standpunt van de partij. Door de historie heen bleek dit lastig voor raadslid Jansen. Diverse keren handelde hij op eigen titel en niet in lijn met de partijafspraken. Dit komt de samenwerking uiteraard niet ten goede. Niet alleen binnen de eigen partij maar ook de samenwerking met de andere politieke partijen binnen Hillegom. Een recent intern conflict met Jansen was de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen. Ondanks de diverse interne gesprekken die met de heer Jansen over de samenwerking zijn gevoerd, heeft Bloeiend Hillegom niet het vertrouwen dat de situatie in de toekomst zal verbeteren’.

‘Ondanks dat de heer Jansen een ervaren raadslid is, met veel dossierkennis is na een zorgvuldige afweging besloten dat het zowel voor Bloeiend Hillegom als de heer Jansen beter is om direct uit elkaar te gaan’, geven bestuur en fractie van Bloeiend Hillegom aan.

Bloeiend Hillegom tegen windmolens op bollenvelden

Op donderdag 28 mei werd de Hillegomse zienswijze van de concept Regionale Energiestrategie (RES) besproken. Hierin geeft de gemeente haar wensen en bedenkingen aan. Bloeiend Hillegom heeft tijdens de raadsvergadering aangegeven geen duurzame energie te willen opwekken op bollenvelden die van cultuurhistorische waarde zijn. Deze bollenvelden zijn namelijk zowel belangrijk als kenmerkend voor ons dorp. Wij geven de voorkeur aan andere locaties waar duurzame energie opgewekt kan worden. De wethouder gaf aan niks te willen uitsluiten, zo ook het gebruik van deze bollenvelden niet.

Een ander punt waar Bloeiend Hillegom zich voor heeft ingezet is het uitsluiten van zowel grote als kleine biomassacentrales op Hillegoms grondgebied. Het opwekken van energie door biomassa lijkt misschien duurzaam, maar is dit zeker niet. Het verbranden van hout zorgt namelijk voor een hoge uitstoot van koolstofdioxide, fijn- en stikstof. Dit is nu juist wat je probeert te voorkomen met het opwekken van duurzame energie. Ook dit wilde de wethouder niet uitsluiten. Hierdoor blijft de mogelijkheid tot het plaatsen van (kleine) biomassacentrales in Hillegom dus open.

Bloeiend Hillegom vraagt om extra ruimte voor terrassen

In de raadsvergadering van 28 mei heeft Bloeiend Hillegom vragen gesteld over de horeca in tijden van de coronacrisis. Bloeiend Hillegom heeft onder andere gevraagd om te kijken naar de mogelijkheden om de terrassen uit te breiden, bijvoorbeeld door de Hoofdstraat op zondag vanaf 12 uur af te sluiten, zodat de terrassen zo ruim mogelijk opgezet kunnen worden. De wethouder gaat hier met de horecaondernemers over in gesprek om zo tot een gepaste oplossing te komen. Bloeiend Hillegom hoopt dat de Hillegomse ondernemers de kans krijgen om hun terrassen zo optimaal mogelijk te kunnen benutten. Dit moet echter wel gebeuren volgens de richtlijnen, zodat de gezondheid van de inwoners gewaarborgd kan worden.

Daarnaast heeft Bloeiend Hillegom gevraagd of de bouwspullen, die nu het aanzicht van de Houttuin ontsieren, zo snel mogelijk opgeruimd kunnen worden. De wethouder heeft toegezegd dat dit binnen twee weken zal gebeuren.

Wij hopen dat u allen straks door de maatregelen die genomen worden weer kunt genieten op de terrassen in Hillegom

Inzet Bloeiend Hillegom m.b.t. erfpachtkwestie beloond

Donderdag 16 april kwam de gemeenteraad in een digitale vergadering bijeen. Op de agenda stond een raadsvoorstel met betrekking tot de Erfpacht Elsbroek na 2036.
Voor de eigenaren van erfpachtwoningen in de wijk Elsbroek bleek de laatste jaren de dat de woningen lastig te verkopen zijn, doordat de erfpacht contracten in 2035 eindigden en er geen duidelijkheid was of de gemeente deze erfpacht zou laten doorgaan.

Bloeiend Hillegom is jaren bezig geweest om hier zekerheid over te krijgen en dit is door middel van een amendement op het raadsvoorstel in de vergadering van 16 april gelukt.

In het raadsvoorstel dat op de agenda stond, was het voorstel om te kiezen voor eeuwigdurend of voortdurende erfpacht na 2036. Hierdoor kwam er zekerheid voor de eigenaren dat de erfpacht na 2036 zou doorlopen. Dit is van belang om een hypotheek te verkrijgen. Wanneer er op dit moment gekozen zou worden om na 2036 door te gaan met eeuwigdurende erfpacht , een keuze van het college, kan dit nooit meer aangepast worden.
Omdat er voor het jaar 2020 de mogelijkheid is om de grond te kopen met een korting van 25%, hoopt de gemeente dat zoveel mogelijk, het liefst alle eigenaren, de grond zullen kopen en het niet nodig is om nieuwe afspraken te maken. Wanneer dit niet het geval is, kan de dan zittende gemeenteraad in 2035 bekijken wat een wijs besluit is: eeuwigdurend of voortdurende erfpacht. Ook moeten voor 2036 de grondslagen voor de erfpachtcanon worden vastgesteld.
In deze vergadering is tevens besloten, door de situatie waarin we nu verkeren, om de kortingsregeling niet alleen voor het jaar 2020, maar ook voor 2021 toe te passen.

Het amendement dat op 16 april is ingediend, is door alle fracties van de gemeenteraad ondertekend en geeft zekerheid dat na 2036 de erfpacht doorloopt.

Nieuw Afvalbeleid

De afgelopen raadsvergadering heeft de Hillegomse raad een besluit genomen over het nieuwe afvalbeleid.

In 2021 zal het nieuwe afvalbeleid ingaan. De service, zoals u nu gewend bent, zal behouden worden, of zelfs verbeterd worden. Zo gaat het pmd-afval wekelijks opgehaald worden en wordt het gft-afval in de zomermaanden vaker opgehaald. Verder krijgt elk huishouden een afvalbak met een chip waarin zij het restafval kunnen bewaren. De inwoners moeten vanaf 2021 gaan betalen per lediging van de restafvalcontainer. Dit besluit is mede genomen omdat de prijs voor het verbranden van restafval in de toekomst flink zal stijgen. Daarnaast werkt Hillegom aan een circulaire afvalstroom, waarbij het afval zo goed mogelijk gescheiden moet worden om het te kunnen hergebruiken. Dit houdt in dat er in de toekomst zo min mogelijk restafval over moet blijven.

Bloeiend Hillegom heeft zich de afgelopen jaren hard ingezet voor het nieuw te vormen afvalbeleid. Er zijn verschillende informatieavonden voor inwoners geweest en daarnaast hebben wij u meermaals gevraagd om uw mening te geven op onze Facebooksite. Wij hebben ons ingezet om het afvalbeleid zowel aantrekkelijk te maken voor het gemak van de inwoners (dus geen massale plaatsing van ondergrondse containers) als voor het milieu en met dit beleid denken wij dit te kunnen gaan realiseren.

Bloeiend Hillegom neemt het op voor senioren Plein 28

Bloeiend Hillegom heeft zich begin dit jaar hard gemaakt voor de veranderingen die binnen Welzijnskompas zijn doorgevoerd. Hierdoor konden de kaartclubs en de biljartclub niet meer binnen Plein 28 terecht voor hun activiteiten onder genot van een borreltje. Dit veroorzaakte de nodige commotie in het dorp, waardoor er vragen binnen de raadsvergadering zijn gesteld, zowel door Bloeiend Hillegom als de BBH. Wij zijn opgekomen voor de belangen van deze ouderen en hebben geprobeerd een meerderheid te vinden die ook tegen de betuttelende maatregelen, zoals het verbieden van het schenken van een borreltje, is.

Een toezegging die gedaan is door het college bij de heropening van Plein 28, was dat er slechts sprake zou zijn van kleine veranderingen. Ingrijpende maatregelen, zoals het alcoholverbod en het invoeren van strenge en hoge eisen aan clubs, passen niet in deze toezegging.
Bloeiend Hillegom heeft een meerderheid kunnen vinden die de motie heeft gesteund tijdens de raadsvergadering van 26 september. In de motie wordt het college verzocht om in overleg te treden met Plein 28 en te bewerkstelligen dat de kaart- en biljartclubs weer de gelegenheid krijgen gebruik te maken van Plein 28 op
de wijze zoals zij gewend waren.

Tijdens de raadsvergadering was er dan ook een delegatie van bezoekers van Plein 28 aanwezig die hun dank hebben uitgesproken voor de inzet van de fracties die gehoor hebben gegeven aan de wensen van de bezoekers van Plein 28.

Bloeiend Hillegom steunt motie Duurzaam Bouwen

In de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie is de Kadernota 2020 behandeld. Een onderwerp dat steeds weer terugkeert in Hillegom is duurzaamheid. GroenLinks heeft een motie ingediend met een instrument om het duurzaam bouwen in Hillegom te bevorderen. Bloeiend Hillegom heeft de motie gesteund en aan de wethouder gevraagd naar de huidige stand van duurzaam bouwen en hoe inwoners zelf hun huis duurzamer kunnen maken. De wethouder reageerde hierop dat de gemeente volop bezig is met het verbeteren van de communicatie naar de inwoners. Zo zijn er in Hillegom ‘Energiecoaches’ die inwoners helpen bij het verduurzamen van hun huis. Op korte termijn worden er nog meer van deze coaches aangesteld, zodat er meer inwoners bij hen terecht kunnen. Daarnaast is er een Duurzaam Bouwloket waar mensen al gebruik van kunnen maken bij vragen op het gebied van duurzaamheid. Het duurzaam bouwen gaat wel leiden tot een hogere prijs van woningen, maar je verdient het later terug, doordat je een lagere energierekening krijgt, liet de wethouder weten.

Raadsbezoek Brandweer

Dinsdagavond 14 mei had de gemeenteraad van Hillegom een raadsuitje naar Brandweer Hillegom. De raad werd ontvangen door de clustercommandant die kort vertelde waar de brandweer zich allemaal mee bezighoudt. Vervolgens kwam er een aantal vrijwilligers aan het woord. Deze vrijwilligers hebben allemaal een opleiding gedaan om de fijne kneepjes van het vak te leren. Daarnaast werd er verteld dat de brandweer hard op zoek is naar nieuwe vrijwilligers. Een aantal raadsleden mocht de werkzaamheden van de brandweer zelf ervaren. Zij reden met spoed in de brandweerwagen naar de plek waar een oefening uit was gezet. De raadsleden mochten een persoon uit een auto redden door de auto op te hogen en open te knippen en mochten een brand blussen. De raadsleden hebben ondervonden dat er nog heel wat bij het brandweerwerk komt kijken. Zo moet een brandweerman of – vrouw niet alleen een brand kunnen blussen, maar ook op de hoogte zijn van nieuwe technieken, schadelijke stoffen en alle auto-onderdelen. Bloeiend Hillegom vond het een interessante ervaring en wil Brandweer Hillegom bedanken en succes wensen met het vinden van nieuwe vrijwilligers.