Bushokje komt er!

Hillegom – Busreizigers moeten niet in weer en wind wachten op de bus. Bloeiend Hillegom roept wethouder Jan van Rijn op om ervoor te zorgen dat busreizigers niet meer hoeven te lijden onder de weersomstandigheden.

,,Als je geen paraplu hebt, sta je in de stromende regen’’, aldus fractievoorzitter Heemskerk (Bloeiend Hillegom). Ze wil dat nog voor 1 november een abri (overkapping) gekocht wordt voor een bushalte aan de Prinses Irenelaan richting Haarlem.

Wethouder Jan van Rijn beloofde, dat hij gaat kijken of op zo kort mogelijke termijn een bushokje geplaatst kan worden.

Bloeiend Hillegom voor stimuleren sociale woningbouw

Donderdagavond 9 juli vond de laatste gemeenteraad voor het zomerreces plaats. Op de agenda stond het woonprogramma waarin het woonbeleid voor 2020 tot en met 2024 wordt vastgesteld. In de woonvisie wordt gesteld dat er voor 2030 maar liefst 1440 woningen gerealiseerd moeten worden om aan de lokale woningbehoefte te voldoen. Bloeiend Hillegom ziet dit getal niet als een absoluut getal, maar als een streefgetal. In Hillegom is er namelijk maar beperkte ruimte om woningen te bouwen en sommige locaties, zoals de Zanderij, zijn van cultuurhistorische waarde en daarom achten wij dit niet als geschikte locaties om woningen te realiseren.

De woonvisie die gisteravond voor lag is een ambitieus plan: er moeten zowel huizen worden gerealiseerd die aan veel duurzaamheidseisen moeten voldoen als woningen die voorzien in de behoefte van starters op de woningmarkt. Bloeiend Hillegom vraagt zich af hoe dit allemaal gerealiseerd moet worden en heeft voorgesteld om te kijken naar wat op korte termijn realistisch en uitvoerbaar is. Daarbij vinden wij het belangrijk dat er voornamelijk wordt ingezet op voldoende starterswoningen.

Met de moties om de starterslening te verhogen tot een maximaal bedrag van €50.000 euro en om een onderzoek te doen naar de mogelijkheid van het instellen van een fonds voor sociale woningbouw zet Bloeiend Hillegom zich in voor starters op de woningmarkt, zodat het voor hen gemakkelijker wordt om een geschikte woning te vinden.

Gemeenteraad beveelt burgemeester Arie van Erk aan voor herbenoeming

Persbericht

Hillegom, 10 juli 2020

Gemeenteraad beveelt burgemeester Arie van Erk aan voor herbenoeming

De gemeenteraad van Hillegom heeft op donderdag 9 juli besloten burgemeester Arie van Erk bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te bevelen voor herbenoeming. De aanbeveling wordt verzonden aan de commissaris van de Koning, de heer Jaap Smit, die op zijn beurt de aanbeveling aanbiedt aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK).

Burgemeester Arie van Erk: ‘Ik wil de gemeenteraad bedanken voor deze aanbeveling en daarmee het vertrouwen. De afgelopen jaren heb ik met veel plezier, samen met de gemeenteraad, inwoners, ondernemers, het college en medewerkers gewerkt aan ons prachtige dorp. We weten onze krachten te bundelen en daarmee bereiken we mooie resultaten. We hebben het dorp, met elkaar, een mooie impuls kunnen geven, maar er liggen zeker nog prachtige uitdagingen. Ik doe er daarom graag nog een tandje bij, in de termen van mijn geliefde wielersport. De komende zes jaar ben ik weer graag uw kopman. 

De gemeenteraad besprak in een besloten vergadering de werkzaamheden en bevindingen van de Vertrouwenscommissie. De voorzitter van deze commissie, mevrouw Ria Heemskerk, deelde vervolgens het besluit om burgemeester Arie van Erk aan te bevelen voor herbenoeming, mee in de openbare raadsvergadering.

Mevrouw Heemskerk feliciteerde burgemeester Arie van Erk met de positieve aanbeveling van de gemeenteraad van Hillegom. Als mevrouw Heemskerk de geluiden uit de samenleving zo hoort, dan, zo zegt zij, staan de inwoners van Hillegom massaal achter dit besluit. En ze voegt er aan toe dat de gemeenteraad graag door wil met de burgemeester. ‘Het is je van harte gegund’, aldus de voorzitter van de Vertrouwenscommissie.

Vertrouwenscommissie

De aanbeveling is voorbereid door een Vertrouwenscommissie die bestond uit de fractievoorzitters: mevrouw Ria Heemskerk (Bloeiend Hillegom) en de heren Frank Evers (BBH), Kees Langeveld (CDA), Igor Buijck (VVD), Sander Boschma (D66) en Dick van Egmond (GroenLinks). De commissie wees uit haar midden mevrouw Heemskerk als voorzitter aan en werd ondersteund door de raadsgriffier van de gemeente Hillegom, mevrouw Elma Hulspas. De commissie heeft gesproken met diverse mensen uit het werkveld van de burgemeester. Op basis hiervan en van de eigen ervaringen met de burgemeester in de afgelopen zes jaren heeft de commissie het verslag van bevindingen opgesteld dat in de besloten raadsvergadering besproken is en waarop de aanbeveling is gebaseerd.

Kadernota

Afgelopen donderdag werd er in de raadsvergadering gesproken over de kadernota 2021. Hierin worden kaders opgesteld voor uitvoeringsplannen voor 2021. In oktober komt er een begroting, waar deze kadernota de “onderlegger” voor is.

Er is in Hillegom een tijd aangebroken waarin er tekorten zijn ontstaan. Dit betekent dat er kritisch moet worden gekeken naar de toekomstige uitgaven. Bloeiend Hillegom pleit ervoor om de rekening niet bij de inwoners te leggen: wij willen geen lastenverhoging voor de inwoners in deze toch al zware tijd.

Op dit moment is er gekozen voor een beleidsarme kadernota, dit betekent dat er wordt gekeken naar wat er nodig is, maar met de hand op de knip. Bloeiend Hillegom is van mening dat de focus alleen moet liggen op noodzakelijk onderhoud, maar projecten die uitgesteld kunnen worden, zijn het opnieuw beoordelen waard. Het college gaat de komende maanden de kadernota bekijken en beoordelen en verwacht in september met een overzicht naar de gemeenteraad te komen.

Bloeiend Hillegom ziet graag dat er naar de incidentele uitgaven wordt gekeken, zoals het opnieuw inrichting van het sportpart De Zanderij, waar nu plannen zijn voor een open sportpark. Willen we dit doorzetten, of uitstellen tot een tijd waar Hillegom er financieel beter voor staat? Bloeiend Hillegom is voorstander van de tweede optie: we zouden moeten kijken naar de noodzakelijke uitgaven, zoals een nieuwe accommodatie voor SDO en voor de Jeu de Boules vereniging, maar de andere plannen, zoals het open sportpark, zouden voorlopig uitgesteld kunnen worden. Kortom: er zal gekeken moeten worden naar een realistisch uitgavenpatroon, om op deze manier te streven naar een positief economisch resultaat voor in de toekomst. Bloeiend Hillegom wil hier als oppositie partij graag een constructieve bijdrage in leveren en zal zich hier ook zeker voor inzetten.

Bloeiend Hillegom niet meer verder met raadslid Co Jansen

De lokale politieke partij Bloeiend Hillegom heeft het vertrouwen in raadslid Co Jansen opgezegd. Jansen is al geruime tijd raadslid van Bloeiend Hillegom. Zowel bestuur en fractie ziet geen verdere toekomst voor Jansen bij de partij.

‘Bloeiend Hillegom is een lokale partij waarbij het belang van de gemeente Hillegom en haar inwoners voorop staat. De politieke kleur van de fractieleden verschilt. Dat is tevens de kracht van Bloeiend Hillegom, door goede inhoudelijke discussies tot een standpunt komen. Als eenmaal een standpunt is ingenomen, is dat het standpunt van de partij. Door de historie heen bleek dit lastig voor raadslid Jansen. Diverse keren handelde hij op eigen titel en niet in lijn met de partijafspraken. Dit komt de samenwerking uiteraard niet ten goede. Niet alleen binnen de eigen partij maar ook de samenwerking met de andere politieke partijen binnen Hillegom. Een recent intern conflict met Jansen was de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen. Ondanks de diverse interne gesprekken die met de heer Jansen over de samenwerking zijn gevoerd, heeft Bloeiend Hillegom niet het vertrouwen dat de situatie in de toekomst zal verbeteren’.

‘Ondanks dat de heer Jansen een ervaren raadslid is, met veel dossierkennis is na een zorgvuldige afweging besloten dat het zowel voor Bloeiend Hillegom als de heer Jansen beter is om direct uit elkaar te gaan’, geven bestuur en fractie van Bloeiend Hillegom aan.

Bloeiend Hillegom tegen windmolens op bollenvelden

Op donderdag 28 mei werd de Hillegomse zienswijze van de concept Regionale Energiestrategie (RES) besproken. Hierin geeft de gemeente haar wensen en bedenkingen aan. Bloeiend Hillegom heeft tijdens de raadsvergadering aangegeven geen duurzame energie te willen opwekken op bollenvelden die van cultuurhistorische waarde zijn. Deze bollenvelden zijn namelijk zowel belangrijk als kenmerkend voor ons dorp. Wij geven de voorkeur aan andere locaties waar duurzame energie opgewekt kan worden. De wethouder gaf aan niks te willen uitsluiten, zo ook het gebruik van deze bollenvelden niet.

Een ander punt waar Bloeiend Hillegom zich voor heeft ingezet is het uitsluiten van zowel grote als kleine biomassacentrales op Hillegoms grondgebied. Het opwekken van energie door biomassa lijkt misschien duurzaam, maar is dit zeker niet. Het verbranden van hout zorgt namelijk voor een hoge uitstoot van koolstofdioxide, fijn- en stikstof. Dit is nu juist wat je probeert te voorkomen met het opwekken van duurzame energie. Ook dit wilde de wethouder niet uitsluiten. Hierdoor blijft de mogelijkheid tot het plaatsen van (kleine) biomassacentrales in Hillegom dus open.

Bloeiend Hillegom vraagt om extra ruimte voor terrassen

In de raadsvergadering van 28 mei heeft Bloeiend Hillegom vragen gesteld over de horeca in tijden van de coronacrisis. Bloeiend Hillegom heeft onder andere gevraagd om te kijken naar de mogelijkheden om de terrassen uit te breiden, bijvoorbeeld door de Hoofdstraat op zondag vanaf 12 uur af te sluiten, zodat de terrassen zo ruim mogelijk opgezet kunnen worden. De wethouder gaat hier met de horecaondernemers over in gesprek om zo tot een gepaste oplossing te komen. Bloeiend Hillegom hoopt dat de Hillegomse ondernemers de kans krijgen om hun terrassen zo optimaal mogelijk te kunnen benutten. Dit moet echter wel gebeuren volgens de richtlijnen, zodat de gezondheid van de inwoners gewaarborgd kan worden.

Daarnaast heeft Bloeiend Hillegom gevraagd of de bouwspullen, die nu het aanzicht van de Houttuin ontsieren, zo snel mogelijk opgeruimd kunnen worden. De wethouder heeft toegezegd dat dit binnen twee weken zal gebeuren.

Wij hopen dat u allen straks door de maatregelen die genomen worden weer kunt genieten op de terrassen in Hillegom

Inzet Bloeiend Hillegom m.b.t. erfpachtkwestie beloond

Donderdag 16 april kwam de gemeenteraad in een digitale vergadering bijeen. Op de agenda stond een raadsvoorstel met betrekking tot de Erfpacht Elsbroek na 2036.
Voor de eigenaren van erfpachtwoningen in de wijk Elsbroek bleek de laatste jaren de dat de woningen lastig te verkopen zijn, doordat de erfpacht contracten in 2035 eindigden en er geen duidelijkheid was of de gemeente deze erfpacht zou laten doorgaan.

Bloeiend Hillegom is jaren bezig geweest om hier zekerheid over te krijgen en dit is door middel van een amendement op het raadsvoorstel in de vergadering van 16 april gelukt.

In het raadsvoorstel dat op de agenda stond, was het voorstel om te kiezen voor eeuwigdurend of voortdurende erfpacht na 2036. Hierdoor kwam er zekerheid voor de eigenaren dat de erfpacht na 2036 zou doorlopen. Dit is van belang om een hypotheek te verkrijgen. Wanneer er op dit moment gekozen zou worden om na 2036 door te gaan met eeuwigdurende erfpacht , een keuze van het college, kan dit nooit meer aangepast worden.
Omdat er voor het jaar 2020 de mogelijkheid is om de grond te kopen met een korting van 25%, hoopt de gemeente dat zoveel mogelijk, het liefst alle eigenaren, de grond zullen kopen en het niet nodig is om nieuwe afspraken te maken. Wanneer dit niet het geval is, kan de dan zittende gemeenteraad in 2035 bekijken wat een wijs besluit is: eeuwigdurend of voortdurende erfpacht. Ook moeten voor 2036 de grondslagen voor de erfpachtcanon worden vastgesteld.
In deze vergadering is tevens besloten, door de situatie waarin we nu verkeren, om de kortingsregeling niet alleen voor het jaar 2020, maar ook voor 2021 toe te passen.

Het amendement dat op 16 april is ingediend, is door alle fracties van de gemeenteraad ondertekend en geeft zekerheid dat na 2036 de erfpacht doorloopt.

Wrakken en grote boten weg uit haven Hillegom

Tijdens de commissie van 5 maart stelde Bloeiend Hillegom vragen over de wrakken die nog steeds in de Haven liggen. De wethouder antwoordde hierop dat alle ongewenste boten aan het eind van het jaar van uit de Haven verdwenen moeten zijn. Bollenstreek Omroep interviewde onze fractievoorzitter Ria Heemskerk hierover.

Klik op de link voor het gehele interview

Bloeiend Hillegom deelt hyacintenbollen uit

Op zaterdag 21 december stonden de leden van Bloeiend Hillegom al vroeg in Groot Veenenburg klaar met een enorme stapel kratten. In de kratten zaten hyacintenbollen die uitgedeeld werden aan de inwoners van verschillende seniorencomplexen. Met de uitdeelactie wenst Bloeiend Hillegom iedereen een fijne Kerst en een gelukkig nieuwjaar.