Recente blogs

Duurzaamheidsambitie IKC terug naar energieneutraal

In de raadsvergadering van 15 oktober werd er gesproken over de zonnepanelen op het dak van het Integraal Kind Centrum (IKC). Aanvankelijk heeft de gemeente samen met de Sophia Scholen de ambitie uitgesproken om van het schoolgebouw een energieleverend gebouw te maken. Dit betekent dat het gebouw meer energie oplevert dan dat het verbruikt. Tijdens de ontwerpuitwerking, zo’n twee jaar nadat de raad acht ton krediet beschikbaar heeft gesteld voor de bouw van de school, kwam men er toch achter dat de zonnepanelen niet in reële termijn terug te verdienen zijn wanneer er wordt vastgehouden aan de ambitie van een energieleverend gebouw. De Sophia Scholen gaat namelijk minder energie verbruiken dan dat het gebouw levert en komt dan met een overschot te zitten. De Sophia Scholen wil niet de zorg dragen voor het leveren van het overschot aan energie aan andere gebouwen, omdat dit niet hun kerntaak is. Het college heeft daarom voorgesteld om de energieambitie bij te stellen naar energieneutraal. Dit had ook een financiële reden, omdat er geld werd bespaard met een deel van de zonnepanelen dat niet op het dak zou worden gelegd. Bloeiend Hillegom kon weinig goeds in dit voorstel zien. In het IKC zagen wij de uitgelezen kans om vorm te geven aan de duurzaamheidsambities waar wij ons als gemeente aan hebben geconformeerd. Wij betreuren het dat de gemeente en de Sophia Scholen middels dit raadsvoorstel terugkrabbelen van de gemaakte afspraken. Met een motie die samen met een aantal andere oppositiepartijen is ingediend, is het college verzocht om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de door het IKC-gebouw te veel opgewekte energie direct te laten afnemen door Hillegomse inwoners, bedrijven en/of instellingen, zodat het IKC een energieleverend gebouw blijft. De coalitiepartijen konden zich niet vinden in de motie: zij wilden het dakoppervlak wel beschikbaar stellen aan een derde partij, maar vonden het te risicovol om nu al de zonnepanelen die het gebouw energieleverend maken op het dak te leggen. De motie werd dan ook verworpen. Bloeiend Hillegom vindt het een gemiste kans dat de energieambitie bijgesteld wordt. Het nieuwe schoolgebouw had volgens ons een prachtig voorbeeld kunnen zijn hoe de gemeente bezig is om de duurzaamheidsambities te behalen.

Henri Dunantstaete

Gemeente Hillegom is al enige tijd bezig met het opknappen van het centrum.Het nieuwe bouwplan in het centrum, het midden van de Hoofdstraat, heeft de naam Dunantstaete gekregen. De panden tussen Nissa Café en de Keurslager worden hiermee bedoeld. Er moet een prachtige locatie verrijzen in de stijl van het pand waar als laatste de Kindersjop in was gevestigd. Op deze locatie komen appartementen (36) en winkeloppervlak terug, maar dit wordt minder dan het huidige winkeloppervlak en is o.a. bedoeld voor de reeds nu gevestigde winkels. Tevens komt er ruimte voor de bibliotheek die hierheen gaat verhuizen, en komt er een verbinding naar het Henri Dunantplein. Donderdagavond 1 oktober werd er in de raadscommissie een voorstel behandeld waar de gemeenteraad werd gevraagd krediet te verstrekken om het pand Hoofdstraat 120/120A (Stevens) te betrekken bij de centrumplanontwikkelingen. Wanneer het pand bij deze plannen betrokken wordt, past het stedenbouwkundig gezien in de rij panden die onderdeel vormen van plan Dunantstaete. Bloeiend Hillegom is verheugd te horen dat er weer een stukje toegevoegd kan worden aan de centrumplannen. Doordat er minder winkeloppervlak komt, is de kans groot dat de leegstand in het dorp vermindert en worden er nieuwe woningen, die momenteel hard nodig zijn, gerealiseerd. Bloeiend Hillegom is echter kritisch op de lange duur van dit project. In 2019 werd er door de raad mee ingestemd de panden van het Javagebouw en het Witte Boerderijtje aan te kopen door de gemeente, waarna er direct tot sloop over kon worden gegaan. We zijn inmiddels al ruim een jaar verder en de panden staan er nog steeds. Bloeiend Hillegom ziet graag dat er op korte termijn gestart gaat worden met de uitvoering van deze plannen: zowel het slopen van de aangekochte panden als het realiseren van Plan Dunantstaete. We zullen daarom regelmatig de wethouder vragen naar de stand van zaken betreffende dit traject en aandringen op snelle start en uitvoering.

Bushokje komt er!

Hillegom – Busreizigers moeten niet in weer en wind wachten op de bus. Bloeiend Hillegom roept wethouder Jan van Rijn op om ervoor te zorgen dat busreizigers niet meer hoeven te lijden onder de weersomstandigheden.

,,Als je geen paraplu hebt, sta je in de stromende regen’’, aldus fractievoorzitter Heemskerk (Bloeiend Hillegom). Ze wil dat nog voor 1 november een abri (overkapping) gekocht wordt voor een bushalte aan de Prinses Irenelaan richting Haarlem.

Wethouder Jan van Rijn beloofde, dat hij gaat kijken of op zo kort mogelijke termijn een bushokje geplaatst kan worden.

Bloeiend Hillegom voor stimuleren sociale woningbouw

Donderdagavond 9 juli vond de laatste gemeenteraad voor het zomerreces plaats. Op de agenda stond het woonprogramma waarin het woonbeleid voor 2020 tot en met 2024 wordt vastgesteld. In de woonvisie wordt gesteld dat er voor 2030 maar liefst 1440 woningen gerealiseerd moeten worden om aan de lokale woningbehoefte te voldoen. Bloeiend Hillegom ziet dit getal niet als een absoluut getal, maar als een streefgetal. In Hillegom is er namelijk maar beperkte ruimte om woningen te bouwen en sommige locaties, zoals de Zanderij, zijn van cultuurhistorische waarde en daarom achten wij dit niet als geschikte locaties om woningen te realiseren.

De woonvisie die gisteravond voor lag is een ambitieus plan: er moeten zowel huizen worden gerealiseerd die aan veel duurzaamheidseisen moeten voldoen als woningen die voorzien in de behoefte van starters op de woningmarkt. Bloeiend Hillegom vraagt zich af hoe dit allemaal gerealiseerd moet worden en heeft voorgesteld om te kijken naar wat op korte termijn realistisch en uitvoerbaar is. Daarbij vinden wij het belangrijk dat er voornamelijk wordt ingezet op voldoende starterswoningen.

Met de moties om de starterslening te verhogen tot een maximaal bedrag van €50.000 euro en om een onderzoek te doen naar de mogelijkheid van het instellen van een fonds voor sociale woningbouw zet Bloeiend Hillegom zich in voor starters op de woningmarkt, zodat het voor hen gemakkelijker wordt om een geschikte woning te vinden.