Recente blogs

Bushokje komt er!

Hillegom – Busreizigers moeten niet in weer en wind wachten op de bus. Bloeiend Hillegom roept wethouder Jan van Rijn op om ervoor te zorgen dat busreizigers niet meer hoeven te lijden onder de weersomstandigheden.

,,Als je geen paraplu hebt, sta je in de stromende regen’’, aldus fractievoorzitter Heemskerk (Bloeiend Hillegom). Ze wil dat nog voor 1 november een abri (overkapping) gekocht wordt voor een bushalte aan de Prinses Irenelaan richting Haarlem.

Wethouder Jan van Rijn beloofde, dat hij gaat kijken of op zo kort mogelijke termijn een bushokje geplaatst kan worden.

Bloeiend Hillegom voor stimuleren sociale woningbouw

Donderdagavond 9 juli vond de laatste gemeenteraad voor het zomerreces plaats. Op de agenda stond het woonprogramma waarin het woonbeleid voor 2020 tot en met 2024 wordt vastgesteld. In de woonvisie wordt gesteld dat er voor 2030 maar liefst 1440 woningen gerealiseerd moeten worden om aan de lokale woningbehoefte te voldoen. Bloeiend Hillegom ziet dit getal niet als een absoluut getal, maar als een streefgetal. In Hillegom is er namelijk maar beperkte ruimte om woningen te bouwen en sommige locaties, zoals de Zanderij, zijn van cultuurhistorische waarde en daarom achten wij dit niet als geschikte locaties om woningen te realiseren.

De woonvisie die gisteravond voor lag is een ambitieus plan: er moeten zowel huizen worden gerealiseerd die aan veel duurzaamheidseisen moeten voldoen als woningen die voorzien in de behoefte van starters op de woningmarkt. Bloeiend Hillegom vraagt zich af hoe dit allemaal gerealiseerd moet worden en heeft voorgesteld om te kijken naar wat op korte termijn realistisch en uitvoerbaar is. Daarbij vinden wij het belangrijk dat er voornamelijk wordt ingezet op voldoende starterswoningen.

Met de moties om de starterslening te verhogen tot een maximaal bedrag van €50.000 euro en om een onderzoek te doen naar de mogelijkheid van het instellen van een fonds voor sociale woningbouw zet Bloeiend Hillegom zich in voor starters op de woningmarkt, zodat het voor hen gemakkelijker wordt om een geschikte woning te vinden.

Gemeenteraad beveelt burgemeester Arie van Erk aan voor herbenoeming

Persbericht

Hillegom, 10 juli 2020

Gemeenteraad beveelt burgemeester Arie van Erk aan voor herbenoeming

De gemeenteraad van Hillegom heeft op donderdag 9 juli besloten burgemeester Arie van Erk bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te bevelen voor herbenoeming. De aanbeveling wordt verzonden aan de commissaris van de Koning, de heer Jaap Smit, die op zijn beurt de aanbeveling aanbiedt aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK).

Burgemeester Arie van Erk: ‘Ik wil de gemeenteraad bedanken voor deze aanbeveling en daarmee het vertrouwen. De afgelopen jaren heb ik met veel plezier, samen met de gemeenteraad, inwoners, ondernemers, het college en medewerkers gewerkt aan ons prachtige dorp. We weten onze krachten te bundelen en daarmee bereiken we mooie resultaten. We hebben het dorp, met elkaar, een mooie impuls kunnen geven, maar er liggen zeker nog prachtige uitdagingen. Ik doe er daarom graag nog een tandje bij, in de termen van mijn geliefde wielersport. De komende zes jaar ben ik weer graag uw kopman. 

De gemeenteraad besprak in een besloten vergadering de werkzaamheden en bevindingen van de Vertrouwenscommissie. De voorzitter van deze commissie, mevrouw Ria Heemskerk, deelde vervolgens het besluit om burgemeester Arie van Erk aan te bevelen voor herbenoeming, mee in de openbare raadsvergadering.

Mevrouw Heemskerk feliciteerde burgemeester Arie van Erk met de positieve aanbeveling van de gemeenteraad van Hillegom. Als mevrouw Heemskerk de geluiden uit de samenleving zo hoort, dan, zo zegt zij, staan de inwoners van Hillegom massaal achter dit besluit. En ze voegt er aan toe dat de gemeenteraad graag door wil met de burgemeester. ‘Het is je van harte gegund’, aldus de voorzitter van de Vertrouwenscommissie.

Vertrouwenscommissie

De aanbeveling is voorbereid door een Vertrouwenscommissie die bestond uit de fractievoorzitters: mevrouw Ria Heemskerk (Bloeiend Hillegom) en de heren Frank Evers (BBH), Kees Langeveld (CDA), Igor Buijck (VVD), Sander Boschma (D66) en Dick van Egmond (GroenLinks). De commissie wees uit haar midden mevrouw Heemskerk als voorzitter aan en werd ondersteund door de raadsgriffier van de gemeente Hillegom, mevrouw Elma Hulspas. De commissie heeft gesproken met diverse mensen uit het werkveld van de burgemeester. Op basis hiervan en van de eigen ervaringen met de burgemeester in de afgelopen zes jaren heeft de commissie het verslag van bevindingen opgesteld dat in de besloten raadsvergadering besproken is en waarop de aanbeveling is gebaseerd.

Kadernota

Afgelopen donderdag werd er in de raadsvergadering gesproken over de kadernota 2021. Hierin worden kaders opgesteld voor uitvoeringsplannen voor 2021. In oktober komt er een begroting, waar deze kadernota de “onderlegger” voor is.

Er is in Hillegom een tijd aangebroken waarin er tekorten zijn ontstaan. Dit betekent dat er kritisch moet worden gekeken naar de toekomstige uitgaven. Bloeiend Hillegom pleit ervoor om de rekening niet bij de inwoners te leggen: wij willen geen lastenverhoging voor de inwoners in deze toch al zware tijd.

Op dit moment is er gekozen voor een beleidsarme kadernota, dit betekent dat er wordt gekeken naar wat er nodig is, maar met de hand op de knip. Bloeiend Hillegom is van mening dat de focus alleen moet liggen op noodzakelijk onderhoud, maar projecten die uitgesteld kunnen worden, zijn het opnieuw beoordelen waard. Het college gaat de komende maanden de kadernota bekijken en beoordelen en verwacht in september met een overzicht naar de gemeenteraad te komen.

Bloeiend Hillegom ziet graag dat er naar de incidentele uitgaven wordt gekeken, zoals het opnieuw inrichting van het sportpart De Zanderij, waar nu plannen zijn voor een open sportpark. Willen we dit doorzetten, of uitstellen tot een tijd waar Hillegom er financieel beter voor staat? Bloeiend Hillegom is voorstander van de tweede optie: we zouden moeten kijken naar de noodzakelijke uitgaven, zoals een nieuwe accommodatie voor SDO en voor de Jeu de Boules vereniging, maar de andere plannen, zoals het open sportpark, zouden voorlopig uitgesteld kunnen worden. Kortom: er zal gekeken moeten worden naar een realistisch uitgavenpatroon, om op deze manier te streven naar een positief economisch resultaat voor in de toekomst. Bloeiend Hillegom wil hier als oppositie partij graag een constructieve bijdrage in leveren en zal zich hier ook zeker voor inzetten.