Woningen achter de Van den Endelaan ja/nee?

Gaat Bloeiend Hillegom akkoord met het bouwen van vier (4) grote villa’s direct achter de bestaande woningen aan de Van den Endelaan en daarmee in de voortuinen van de Veenenburgerlaan? In het verleden zijn er afspraken gemaakt over het bouwen van zogenaamde Greenport (GOM) woningen. De afkorting GOM staat voor Greenport Ontwikkelings Maatschappij. Dit betreffen woningen die door tussenkomst van de GOM op bollenveld mogen worden gerealiseerd. Hiervoor moet eerst een bedrag in de geldpot van de GOM worden gestort zodat deze organisatie bedrijven kan helpen met het slopen van oude opstallen of het verkavelen van land. Tevens krijgen de eigenaren grotere stukken land terug die makkelijker zijn te bewerken. Zo ook zou hiermee openheid in de streek gecreëerd worden (kort samengevat). Binnen de regio zijn er met de diverse gemeentes afspraken gemaakt hoe ermee omgegaan moet worden wanneer een verzoek tot het bouwen van één of meerdere GOM-woningen wordt gedaan.

Op 30 juni jongstleden stonden er twee aanvragen voor het bouwen van dit soort woningen op de agenda en de gemeenteraad mag hier wat van vinden, met andere woorden: ’wensen of bedenkingen’ meegeven. Inmiddels blijkt dat het lastig is om de afgesproken regels ‘zomaar’ uit te voeren. Waarom geven we toestemming om op 1e klas bollengrond woningen te bouwen en vervolgens dit bollengrond weer elders in de regio, dus niet in dezelfde gemeente, te compenseren? Lopen we het risico wanneer we toestemming geven voor het bouwen van deze villa’s, er ook aanvragen binnenkomen voor de omliggende stukken land? De voorliggende aanvraag voldoet aan voorwaarden, maar er zijn andere aspecten die van wezenlijk belang zijn waardoor je weleens niet kunt instemmen met de bouw van deze woningen. Neem de verkeersveiligheid. De ontsluiting voor deze vier (4) villa’s sluit aan op de huidige ontsluiting van het Van den Endeplein, dus niet echt een ideale situatie. “Ach het zijn maar vier villa’s, dus hoeveel méér auto’s gaan van deze uitrit dan gebruik maken?”. De ontwikkelaar wil in de omgeving, waar al niet veel parkeergelegenheid aanwezig is, ook parkeerruimte maken voor de huidige woningen. Er gaan dus meer auto’s gebruik maken van deze uitrit, die over een trottoir en fietspad gaat en niet een ideaal overzicht heeft. Daarbij komen rondom de St. Jozefkerk méér woningen (nu in aanbouw) hetgeen ook een verhoogde verkeersintensiteit geeft op de rotonde bij de St. Jozefkerk, maar ook bij deze uitrit, waarnaast ook de uitrit van de Margaretaflat uitkomt.

Wat betreft het uitzicht en de verre zichtlijnen vanaf de Van den Endelaan hangt het er van af wáár je op de Veenenburgerlaan gaat staan. De zichtlijnen worden met dat plan korter. Een argument van de ontwikkelaar om de rommelige achterkant van de Van den Endelaan te verbeteren en daarom een groene ‘wal’ van minimaal 1.80 hoog te realiseren, is voor Bloeiend Hillegom geen steekhoudend argument.

Al met al, Bloeiend Hillegom is van mening dat het verzoek in behandeling moet worden genomen op basis van de afspraken die er zijn gemaakt, mede gelet op de plaatselijke aspecten zoals eerder genoemd.