De Witte Tulp

Op de agenda voor de raadsvergadering op 28 april jongstleden stond ook het onderwerp ‘Toepassen coördinatieregeling woningbouwontwikkeling ‘De Witte Tulp’.

De Witte Tulp is een bouwproject aan de 1e Loosterweg waar voorheen transportbedrijf De Wit was gevestigd. Het project bevat een ontwikkeling van 115 woningen van verschillende prijsklassen.

In de commissie was er door omwonenden ingesproken vanwege de zorg die er was met betrekking tot vervuilde grond vanuit het naastgelegen perceel waar voorheen de gasfabriek had gestaan. Bloeiend Hillegom deelde die zorg en wilde hierover meer duidelijkheid. Het voorstel werd daarom als bespreekstuk in de raad behandeld. In de periode tussen de commissie en de raad zijn er door Bloeiend Hillegom vragen gesteld, met name of er voldoende mogelijkheid bleef voor omwonenden om bezwaar in te dienen, mocht dit nodig zijn.

Door een coördinatieregeling toe te passen, is er sprake van een samengevatte procedure. Er is een bestemminsplanprocedure en daarna een omgevingsvergunningprocedure, die normaal gesproken na elkaar plaatsvinden. Met deze regeling lopen beide procedures naast elkaar en verloopt de behandeling dus sneller. Op deze manier is het allemaal inzichtelijker, duidelijker wat er precies gaat gebeuren en blijft de mogelijkheid voor bezwaar zeker aanwezig.

Vóór de terinzagelegging komt er een uitgebreide informatiebijeenkomst, waarin de ontwikkelaar toelicht wat er precies gaat gebeuren. Alle stukken, ook die behoren tot de onderzoeken die hebben plaatsgevonden, zijn inzichtelijk. Vervolgens wordt de aanvraag ter inzage gelegd en kunnen omwonenden een bezwaar indienen.

De portefeuillehouder heeft de vragen beantwoord en in de raad nogmaals toegelicht. Voor Bloeiend Hillegom was de zorg weggenomen en zijn wij akkoord gegaan met de voorgestelde coördinatieregeling. In de commissie was door omwonenden ingesproken vanwege de zorg die er bestond voor wat betreft vervuilde grond vanuit het naastgelegen perceel, waar voorheen de gasfabriek had gestaan. Bloeiend Hillegom deelde die zorg en wilde hierover meer duidelijkheid. Het voorstel werd daarom als bespreekstuk in de raad behandeld.