Conceptontwerp 30 kilometerzone Prinses Irenelaan wordt aangepast.

In de zomervakantieperiode hebben verschillende bewoners in- en rond de Prinses Irenelaan een informatiebrief van de gemeente ontvangen over het conceptontwerp voor een 30 kilometerzone Prinses Irenelaan. Opvallend in het conceptontwerp is het verwijderen van de zebrapaden. Bloeiend Hillegom heeft de nodige bezwaren tegen het conceptvoorstel. Om inwoners de gelegenheid te geven een zienswijze in te dienen is de afspraak dat er tijdens de vakantieperiode geen stukken ter inzage worden gelegd waarop een zienswijze kan/mag worden ingediend. Alhoewel de looptijd twee weken langer was, vinden wij dat burgers goed geïnformeerd moeten worden en niet vanwege een vakantie geen zienswijze kunnen indienen. Ook bleek dat de beide basisscholen niet actief betrokken waren bij het ontwerp. Hierop heeft Bloeiend Hillegom contact gezocht met beide scholen. Zij gaven aan pertinent tegen het verwijderen van zebrapaden te zijn, zeker gezien de verkeersveiligheid van de schoolgaande kinderen.

Tijdens de raadsvergadering van 23 september heeft Bloeiend Hillegom wederom vragen gesteld over dit onderwerp. De wethouder gaf aan dat gezien het aantal negatieve reacties op het conceptplan er wijzigingen in het plan zullen worden doorgevoerd en dat daarbij niet alle zebrapaden zullen verdwijnen. Het gewijzigde plan zal te zijner tijd nogmaals ter inzage worden gelegd.