Inzet Bloeiend Hillegom m.b.t. erfpachtkwestie beloond

Donderdag 16 april kwam de gemeenteraad in een digitale vergadering bijeen. Op de agenda stond een raadsvoorstel met betrekking tot de Erfpacht Elsbroek na 2036.
Voor de eigenaren van erfpachtwoningen in de wijk Elsbroek bleek de laatste jaren de dat de woningen lastig te verkopen zijn, doordat de erfpacht contracten in 2035 eindigden en er geen duidelijkheid was of de gemeente deze erfpacht zou laten doorgaan.

Bloeiend Hillegom is jaren bezig geweest om hier zekerheid over te krijgen en dit is door middel van een amendement op het raadsvoorstel in de vergadering van 16 april gelukt.

In het raadsvoorstel dat op de agenda stond, was het voorstel om te kiezen voor eeuwigdurend of voortdurende erfpacht na 2036. Hierdoor kwam er zekerheid voor de eigenaren dat de erfpacht na 2036 zou doorlopen. Dit is van belang om een hypotheek te verkrijgen. Wanneer er op dit moment gekozen zou worden om na 2036 door te gaan met eeuwigdurende erfpacht , een keuze van het college, kan dit nooit meer aangepast worden.
Omdat er voor het jaar 2020 de mogelijkheid is om de grond te kopen met een korting van 25%, hoopt de gemeente dat zoveel mogelijk, het liefst alle eigenaren, de grond zullen kopen en het niet nodig is om nieuwe afspraken te maken. Wanneer dit niet het geval is, kan de dan zittende gemeenteraad in 2035 bekijken wat een wijs besluit is: eeuwigdurend of voortdurende erfpacht. Ook moeten voor 2036 de grondslagen voor de erfpachtcanon worden vastgesteld.
In deze vergadering is tevens besloten, door de situatie waarin we nu verkeren, om de kortingsregeling niet alleen voor het jaar 2020, maar ook voor 2021 toe te passen.

Het amendement dat op 16 april is ingediend, is door alle fracties van de gemeenteraad ondertekend en geeft zekerheid dat na 2036 de erfpacht doorloopt.